การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยการจัดประสบการณ์ด้วยกระบวนการวิจัย

Primary tabs

Titleการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยการจัดประสบการณ์ด้วยกระบวนการวิจัย
Publication TypeThesis
Year of Publication2560
Authorsจิราพร, นิลมุก
Degreeครุศาสตร์มหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis TypeThesis
Keywordsกระบวนการวิจัย, การจัดประสบการณ์, การพัฒนา, ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์, เด็กปฐมวัย
Citation Key466