การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อประสิทธิภาพของการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของศาลจังหวัดพิจิตร

Primary tabs

Titleการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อประสิทธิภาพของการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของศาลจังหวัดพิจิตร
Publication TypeThesis
Year of Publication2560
Authorsศิวกานต์, เชาวนะ
Degreeรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsการศึกษาความคิดเห็น, การไกล่เกลี่ย, การไกล่เกลี่ยและประนอม, ข้อพิพาท, ความคิดเห็น, ประสิทธิภาพของการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท, ศาลจังหวัดพิจิตร
Citation Key467