การจัดประสบการณ์แบบสืบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย

Primary tabs

Titleการจัดประสบการณ์แบบสืบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย
Publication TypeThesis
Year of Publication2560
Authorsรัศมี, อ่วมน้อย
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsการคิดเชิงเหตุผล, การจัดประสบการณ์, พัฒนาความสามารถ, เด็กปฐมวัย, แบบสืบเสาะหาความรู้
Citation Key468