การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

Primary tabs

Titleการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Publication TypeThesis
Year of Publication2560
Authorsนพดล, โพธิ์ดง
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา, การพัฒนาการจัดการเรียนรู้, การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์, ชั้นประถมศึกษา, ป.5
Citation Key469