การเตรียมพอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับลอกแบบโมเลกุลคลอแรมเฟนิคอล สำหรับสกัดและวิเคราะห์คลอแรมเฟนิคอลด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง

Primary tabs

Titleการเตรียมพอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับลอกแบบโมเลกุลคลอแรมเฟนิคอล สำหรับสกัดและวิเคราะห์คลอแรมเฟนิคอลด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง
Publication TypeThesis
Year of Publication2560
Authorsฐานิดา, คำจัตุรัส
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis TypeThesis
Keywordsคลอแรมเฟนิคอล, พอลิเมอร์, รอยพิมพ์ประทับ, ลอกแบบ, เทคนิคโครมาโทกราฟี, เหลวสมรรถนะสูง, โมเลกุล
Citation Key470