การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา ในรายวิชาทัศนศิลป์ (ศ14101)

Primary tabs

Titleการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา ในรายวิชาทัศนศิลป์ (ศ14101)
Publication TypeThesis
Year of Publication2560
Authorsยงยุทธ, สินสวาท
Academic Departmentมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม
Degreeครุศาสตร์มหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis TypeThesis
Keywordsการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์, กิจกรรมการเรียนรู้, กิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา, ป.4, ประถมศึกษา, รายวิชาทัศนศิลป์, ศ14101, แบบซิปปา