การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคนิค SQ4R

Primary tabs

Titleการพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคนิค SQ4R
Publication TypeThesis
Year of Publication2560
Authorsอรพรรณ, สุวรรณโณ
Degreeครุศาสตร์มหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis TypeThesis
KeywordsSQ4R, การคิดวิเคราะห์, การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ, ความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์, ชั้นมัธยมศึกษา, ภาษาอังกฤษ, ม.1, เทคนิค SQ4R
Citation Key472