การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดพหุปัญญาในวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องสารรอบตัวเรา สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 2

Primary tabs

Titleการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดพหุปัญญาในวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องสารรอบตัวเรา สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 2
Publication TypeThesis
Year of Publication2560
Authorsเวลิกา, ไผ่เรือง
Academic Departmentมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis TypeThesis
Keywordsการจัดการเรียนรู้, นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 2, พหุปัญญา, วิชาวิทยาศาสตร์, สารรอบตัวเรา, แนวคิด