การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกษตรกรรมเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพเกษตรกรรม ของนักเรียนมัธยมศึกษา เขต ชนบทภาคเหนือตอนล่าง

Primary tabs

Titleการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกษตรกรรมเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพเกษตรกรรม ของนักเรียนมัธยมศึกษา เขต ชนบทภาคเหนือตอนล่าง
Publication TypeThesis
Year of Publication2560
Authorsเสน่ห์, เทศนา
Academic Departmentมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม
Degreeปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis TypeThesis
Keywordsการจัดการเรียนรู้, การพัฒนา, ชนบทภาคเหนือตอนล่าง, นักเรียนมัธยมศึกษา, พัฒนาทักษะอาชีพเกษตรกรรม, รูปแบบ, เกษตรกรรม, เขต