รูปแบบการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อเพิ่มคุณภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

Primary tabs

Titleรูปแบบการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อเพิ่มคุณภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
Publication TypeThesis
Year of Publication2560
Authorsวนิดา, จันทรมณี
Titleมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม
Degreeปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis TypeThesis
Keywordsการวิจัยในชั้นเรียน, คุณภาพการวิจัยในชั้นเรียน, ภาคเหนือตอนล่าง, รูปแบบการพัฒนาสภาพแวดล้อม, สพฐ., สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา