การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยนเรศวร

Primary tabs

Titleการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยนเรศวร
Publication TypeThesis
Year of Publication2560
Authorsชยุต, รัชตะปิติ
Degreeรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis TypeThesis
Keywordsจักรยาน, พาหนะในการเดินทาง, มหาวิทยาลัยนเรศวร, รักษาสิ่งแวดล้อม, สิ่งแวดล้อม, แนวทางการส่งเสริมการใช้จักรยาน
Citation Key481