ความผูกพันของเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleความผูกพันของเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2560
Authorsกรวรรณ, ขจีจิต
Degreeรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis TypeThesis
Keywordsความผูกพัน, จังหวัดพิษณุโลก, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา
Citation Key483