การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2560
Authorsประกาศิต, อ่ำอ่วม
Degreeรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsการจัดการขยะ, การศึกษาความคิดเห็น, ความคิดเห็น, จังหวัดพิษณุโลก, องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด, อำเภอวัดโบสถ์
Citation Key485