คุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาพิษณุโลก

Primary tabs

Titleคุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2560
Authorsศศิพร, ธีระการณ์
Academic Departmentการจัดการประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Degreeบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typeปริญญาโท
Keywordsกระบวนการตัดสินใจ, การตัดสินใจ, การใช้บริการ, การให้บริการ, คุณภาพ, ธนาคารอาคารสงเคราะห์, สาขาพิษณุโลก