การประเมินคุณภาพของการผลิตบัณฑิตสหวิทยาลัยพุทธชินราช

Primary tabs

Titleการประเมินคุณภาพของการผลิตบัณฑิตสหวิทยาลัยพุทธชินราช
Publication TypeReport
Year of Publication2536
Authorsวิราพร, พงศ์อาจารย์
Date Published2536
Institutionวิทยาลัยครูพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsการประเมินคุณภาพ, บัณฑิต