การวิเคราะห์หาปริมาณตะกั่วในน้ำมันเชื้อเพลิงตัวอย่างโดยวิธีอะตอมมิกแอบซอร์ฟวันสเปกโทรโฟโตรเมตรี

Primary tabs

Titleการวิเคราะห์หาปริมาณตะกั่วในน้ำมันเชื้อเพลิงตัวอย่างโดยวิธีอะตอมมิกแอบซอร์ฟวันสเปกโทรโฟโตรเมตรี
Publication TypeReport
Year of Publication2540
Authorsพิทักษ์, อยู่มี
Date Published2540
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsตะกั๋ว, น้ำมันเชื้อเพลิง, วิธีอะตอมมิกแอบซอร์ฟวันสเปกโทรโฟโตรเมตรี
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
tpg1.pdf2.75 MB
ch1-5.pdf16.18 MB