การวิเคราะห์หาปริมาณธาตุต่าง ๆ ในดินที่ปลูกกระท้อน

Primary tabs

Titleการวิเคราะห์หาปริมาณธาตุต่าง ๆ ในดินที่ปลูกกระท้อน
Publication TypeReport
Year of Publication2540
Authorsประกรณ์, เลิศสุวรรณไพศาล
Date Published2540
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsการปลูกกระท้อน, แร่ธาตุ, แร่ธาตุในดิน