การวิเคราะห์หาปริมาณธาตุต่าง ๆ ในดินที่ปลูกกล้วยด้วยวิธีนิวตรอนแอคติเวชัน

Primary tabs

Titleการวิเคราะห์หาปริมาณธาตุต่าง ๆ ในดินที่ปลูกกล้วยด้วยวิธีนิวตรอนแอคติเวชัน
Publication TypeReport
Year of Publication2539
Authorsประกรณ์, เลิศสุวรรณไพศาล
Date Published2539
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsกล้วย, การปลูกกล้วย, นิวตรอนแอคติเวชัน, แร่ธาตุ, แร่ธาตุในดิน