การวิเคราะห์หาปริมาณธาตุต่าง ๆ ในดินที่ปลูกส้มโอ

Primary tabs

Titleการวิเคราะห์หาปริมาณธาตุต่าง ๆ ในดินที่ปลูกส้มโอ
Publication TypeReport
Year of Publication2541
Authorsประกรณ์, เลิศสุวรรณไพศาล
Date Published2541
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsการปลูกส้มโอ, แร่ธาตุ, แร่ธาตุในดิน