การศึกษาการใช้สื่อการเรียนการสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดสุโขทัย พิจิตร และพิษณุโลก.

Primary tabs

Titleการศึกษาการใช้สื่อการเรียนการสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดสุโขทัย พิจิตร และพิษณุโลก.
Publication TypeReport
Year of Publication2534
Authorsสุวิช, แท่นปั้น
Date Published2534
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsการศึกษาระดับมัธยมศึกษา, การศึกษาและการสอน, สื่อการสอน
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
fulltex.pdf12.23 MB