การศึกษาความคิดเห็นต่อการปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleการศึกษาความคิดเห็นต่อการปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeReport
Year of Publication2541
Authorsชลกร, อาสนะนนท์, อุษณี, เส็งพานิช
Date Published2541
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsภาษี, ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
fulltex.pdf13.14 MB