การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งตลาดกลางผักในจังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งตลาดกลางผักในจังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeReport
Year of Publication2538
Authorsันราชภัฏพิบูลสงคราม, สถาบ
Date Published2538
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Type2538
Keywordsตลาดกลาง, ตลาดผัก