การศึกษาประเพณีทำขวัญของจังหวัดพิษณุโลก.

Primary tabs

Titleการศึกษาประเพณีทำขวัญของจังหวัดพิษณุโลก.
Publication TypeReport
Year of Publication2542
Authorsทิพย์สุดา, นัยทรัพย์
Date Published2542
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsความเป็นอยู่และประเพณี, ประเพณี, ประเพณีขวัญข้าว, พิษณุโลก