การศึกษาลายผ้าของชุมชนหมู่บ้านคลองเตย จังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleการศึกษาลายผ้าของชุมชนหมู่บ้านคลองเตย จังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeReport
Year of Publication2540
Authorsน้ำทิพย์, ทรัพย์จำนง
Date Published2540
Institutionสถาบันราชภฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsการทอผ้า, ผ้า, ลายผ้า, หมูบ้านคลองเตย