การศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบสมุนไพรกระชายดำ

Primary tabs

Titleการศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบสมุนไพรกระชายดำ
Publication TypeReport
Year of Publication2540
Authorsกุลยา, จันทร์อรุณ
Date Published2540
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsกระชายดำ, สมุนไพร