การสร้างชุดการสอนเรื่อง เทคนิค การหางานทำ สำหรับห้องเรียนแบบศูนย์การสอนวิชา 105369 การแนะแนวอาชีพในระดับปริญญาตรี

Primary tabs

Titleการสร้างชุดการสอนเรื่อง เทคนิค การหางานทำ สำหรับห้องเรียนแบบศูนย์การสอนวิชา 105369 การแนะแนวอาชีพในระดับปริญญาตรี
Publication TypeReport
Year of Publication2539
Authorsช่อลัดดา, ขวัญเมือง
Date Published2539
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsการหางานทำ, การแนะแนว, การแนะแนวอาชีพ, ชุดการสอน
ไฟล์แนบ: