ความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานโรงแรมในจังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานโรงแรมในจังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeReport
Year of Publication2538
Authorsไพศาล, ริ้วธงชัย
Date Published2538
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsพนักงานโรงแรม การจัดการโรงแรม