คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทยสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องคำพ้อง

Primary tabs

Titleคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทยสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องคำพ้อง
Publication TypeReport
Year of Publication2541
Authorsสนิท, ฉิมเล็ก
Date Published2541
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsการศึกษาระดับประถมศึกษา, คอมพิวเตอร์ช่วยสอน, คำพ้องเสียง, สื่อการสอน