ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาในการผลิตบัณฑิต สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2543

Primary tabs

Titleค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาในการผลิตบัณฑิต สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2543
Publication TypeReport
Year of Publication2543
Authorsสำนักวางแผนและพัฒนา, สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Date Published2543
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsการผลิตบัณฑิต, ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา