แนวโน้มของวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชนในประเทศไทยภายหลังภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ

Primary tabs

Titleแนวโน้มของวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชนในประเทศไทยภายหลังภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ
Publication TypeReport
Year of Publication2541
Authorsวราภรณ์, ซื่อประดิษฐ์กุล
Date Published2541
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ, สื่อสารมวลชน