บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นทางการเกษตร

Primary tabs

Titleบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นทางการเกษตร
Publication TypeReport
Year of Publication2542
Authorsสุนทร, สาระวรรณ
Date Published2542
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsการเกษตร, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, สถาบันอุดมศึกษา