บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องสมดุลเคมี (Chemical equilibrium)

Primary tabs

Titleบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องสมดุลเคมี (Chemical equilibrium)
Publication TypeReport
Year of Publication2540
Authorsสุภาพ, รมณีย์พิกุล
Date Published2540
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, สมดุลเคมี