ประสิทธิภาพการใช้อาคารและสถานที่สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2541

Primary tabs

Titleประสิทธิภาพการใช้อาคารและสถานที่สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2541
Publication TypeReport
Year of Publication2541
Authorsสำนักวางแผนและพัฒนา, สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Date Published2541
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsการใช้สถานที่, การใช้อาคาร