ศึกษาการทอผ้าและประเพณีการแต่งกายของประชากร อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleศึกษาการทอผ้าและประเพณีการแต่งกายของประชากร อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeReport
Year of Publication2539
Authorsอำนวยพร, สุนทรสมัย
Date Published2539
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsการทอผ้า, การแต่งกาย, ความเป็นอยู่และประเพณี, ประเพณี, อำเภอนครไทย