อิทธิพลของเมืองที่มีต่อเยาวชนชนบทในจังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleอิทธิพลของเมืองที่มีต่อเยาวชนชนบทในจังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeReport
Year of Publication2540
Authorsปรีชา, สุกใส
Date Published2540
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsอิทธิพล, เยาวชน