ความคิดเห็นของผู้นำชุมชนต่อบทบาทของสื่อมวลชนในการให้การศึกษาที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตชนบท ในจังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleความคิดเห็นของผู้นำชุมชนต่อบทบาทของสื่อมวลชนในการให้การศึกษาที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตชนบท ในจังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeReport
Year of Publication2543
Authorsบุษบา, หินเธาว์
Date Published2543
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsคุณภาพชีวิต, คุณภาพชีวิตของประชาชน, ผู้นำชุมชน, สื่อมวลชน
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
fulltext.pdf31.04 MB