การพัฒนากระบวนการผลิตนมที่ถูกสุขลักษณะตามหลักการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมของโรงงานแปรรูปนมพาสเจอร์ไรซ์ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก

Primary tabs

Titleการพัฒนากระบวนการผลิตนมที่ถูกสุขลักษณะตามหลักการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมของโรงงานแปรรูปนมพาสเจอร์ไรซ์ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก
Publication TypeReport
Year of Publication2546
Authorsชุติมา, ไชยเชาวน์
Series Editorกนกกานต์, วีระกุล
Date Published2546
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsการผลิตนม, การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤต, นม, โรงงานแปรรูปนมพาสเจอร์ไรซ์
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon fulltext.pdf37.35 MB