การศึกษาชนิดของสับสเตรตและสภาวะที่เหมาะสมต่อการดูดกลืนแสดงของสารสกัดสีแดงของ Monascus pureus TISTR 3090

Primary tabs

Titleการศึกษาชนิดของสับสเตรตและสภาวะที่เหมาะสมต่อการดูดกลืนแสดงของสารสกัดสีแดงของ Monascus pureus TISTR 3090
Publication TypeReport
Year of Publication2546
Authorsนฤมล, เถื่อนกูล
Date Published2546
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
KeywordsMonascus pureus TISTR 3090, สภาวะที่เหมาะสมต่อการดูดกลืนแสดง, สับสเตรต, สารสกัดสีแดง
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
fulltext.pdf67.93 MB