ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษาประเพณีปักธงชัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษาประเพณีปักธงชัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeReport
Year of Publication2546
Authorsจารีต, ศิริทิพา
Date Published2546
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsความเข้มแข็งของชุมชน, ชุมชนอำเภอนครไทย, ประเพณีปักธงชัย, ภูมิปัญญาท้องถิ่น