การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อบทบาทของสถาบันราชภัฏพิบูลสงครามในนโยบายแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 8 (2540 - 2544)

Primary tabs

Titleการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อบทบาทของสถาบันราชภัฏพิบูลสงครามในนโยบายแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 8 (2540 - 2544)
Publication TypeReport
Year of Publication2545
Authorsสุวารีย์, วงศ์วัฒนา
Date Published2545
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsบทบาทของสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม สถานศึกษา สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon fulltext.pdf37.48 MB