เปรียบเทียบการหาปริมาณเหล็กในตัวอย่างผักโดยเทคนิคการไทเทรตแบบปฏิกิริยารีดอกซ์และเทคนิคสเปคโตรโฟโทเมตรี

Primary tabs

Titleเปรียบเทียบการหาปริมาณเหล็กในตัวอย่างผักโดยเทคนิคการไทเทรตแบบปฏิกิริยารีดอกซ์และเทคนิคสเปคโตรโฟโทเมตรี
Publication TypeReport
Year of Publication2545
Authorsอนงค์, ศรีโสภา
Date Published2545
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsปฏิกิริยารีดอกซ์, ารหาปริมาณเหล็ก, เทคนิคการไทเทรต, เทคนิคสเปคโตรโฟโทเมตรี, เหล็ก
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
fulltext.pdf1.51 MB