การศึกษารูปแบบการบริหารงานงบประมาณเพื่อรองรับการกระจายอำนาจของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังกวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleการศึกษารูปแบบการบริหารงานงบประมาณเพื่อรองรับการกระจายอำนาจของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังกวัดพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2553
Authorsมานัส, ผิวพรรณ์
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Date Published2557-04-01
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Keywordsการกระจายอำนาจของโรงเรียนขนาดเล็ก, งบประมาณการศึกษา, จังหวัดพิษณุโลก, รูปแบบการบริหารงานงบประมาณ, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา, โรงเรียนขนาดเล็ก
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของรูปแบบการบริหารงานงบประมาณเพื่อรองรับการกระจายอำนาจของรงเรียนขนาดเล็กที่เป็นแบบอย่างที่ดี และเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารงบประมาณเพื่อรองรับการกระจายอำนาจของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดพิษณุโลก ประชากรคือ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่การเงิน ของโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ผ่านการประเมินรอบ 2 ของสำนักงานรองรับมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) กลุ่มตัวอย่างจากทั้ง 3 เขตพื้นที่การศึกษา ๆ 3 โรงเรียน คัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) โรงเรียนที่มีผลการประเมิน 3 อันดับแรกในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน 9 โรงเรียน จำนวน 18 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างโดยวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) และแบบประเมินความเหมาะสม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพปัจจุบันรูปแบบการบริหารงานงบประมาณ เพื่อรองรับการกระจายอำนาจ ของโรงเรียนขนาดเล็กที่เป็นแบบอย่างที่ดี สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก ทั้ง 7 ด้าน ส่วนใหญ่เป็นการกระจายอำนาจแบบแบ่งอำนาจให้คณะครู เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าทีแผน เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้ากลุ่มงาน และผู้บริหารดำเนินการเองไม่กระจายอำนาจ 2. การตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารงานงบประมาณเพื่อรองรับการกระจายอำนาจของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก ทั้ง 7 ด้าน ส่วนใหญ่มีความเหมาะสมระดับมาก โดยด้านที่มีความเหมาะสมสูงสุดคือ การบริหารการเงิน รองลงมา คือ การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา และลำดับสุดท้ายการบริหารพัสดุและสินทรัพย์

Citation Key66