แนวทางการให้บริการที่มีคุณภาพของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleแนวทางการให้บริการที่มีคุณภาพของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2553
Authorsประทีป, ป่านแก้ว
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Date Published2557-03-31
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Keywordsการให้บริการคุณภาพ, จังหวัดพิษณุโลก, บริการคุณภาพ, แนวทางการให้บริการ, ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Abstract

การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาความคาดหวังของประชาชนผู้ใช้บริการต่อคุณภาพให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพิษณุโลก และเพื่อนำเสนอแนวทางการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพิษณุโลก มีกลุ่มผู้รับบริการจากการไฟฟ้าดำเนินการศึกษาจำนวน 400 ตัวอย่าง และกลุ่มผู้ให้บริการหรือพนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการศึกษาจำนวน 99 ตัวอย่าง ผู้วิจัยดำเนินการสำรวจข้อมูลจากสองกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถามสำรวจเป็น 5 ด้าน คือ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านความเชื่อถือได้ ด้านการตอบสนอง ด้านการประกันคุณภาพ และด้านการเอาใจใส่ แล้วนำมาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และมาตรฐาน ด้วยหลักทางสถิติต่างๆ โดยมีผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมทุกๆ ด้าน อยู่ในเกณฑ์มากและเมื่อทำการเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการ และการบริการที่ได้รับจริงจากการไฟฟ้าจังหวัดพิษณุโลกพบว่ามีความแตกต่างกันในทุกด้านที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

ไฟล์แนบ: