เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียน เรื่อง ปริพันธ์หลายชั้นโดยใช้สื่อทางคอมพิวเตอร์กับการเรียนการสอนหลายชั้นโดยใช้สื่อทางคอมพิวเตอร์กับการเรียนตามปกติในชั้นเรียน

Primary tabs

Titleเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียน เรื่อง ปริพันธ์หลายชั้นโดยใช้สื่อทางคอมพิวเตอร์กับการเรียนการสอนหลายชั้นโดยใช้สื่อทางคอมพิวเตอร์กับการเรียนตามปกติในชั้นเรียน
Publication TypeReport
Year of Publication2550
Authorsรัตนพร, บ่อคำ
Series Editorอุไรวรรณ, บุญคง
Date Published2550
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, ปริพันธ์หลายชั้น, ผลสัมฤทธิ์การเรียน, สื่อทางคอมพิวเตอร์
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon fulltext.pdf1.56 MB