กระบวนการปรับพฤติกรรมก้าวร้าวของเยาวชนในตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleกระบวนการปรับพฤติกรรมก้าวร้าวของเยาวชนในตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2552
Authorsภาคิน, หนุฟุ่น
Keywordsการปรับพฤติกรรม, ก้าวร้าว, จังหวัดพิษณุโลก, ตำบลบ้านกร่าง, พฤติกรรมก้าวร้าว, อำเภอเมือง, เยาวชน, เยาวชนในตำบลบ้านกร่าง
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาสาเหตุที่ทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวของเยาวชน 2) กำหนดกระบวนการปรับพฤติกรรมก้าวร้าวของเยาวชน และ 3 ) ประเมินความเหมาะสมด้าน กระบวนการปรับพฤติกรรมก้าวร้าวของเยาวชนในตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก แหล่งข้อมูล ได้แก่ กลุ่มการปกครองท้องถิ่น กลุ่มสถานศึกษา กลุ่มผู้ปกครอง และกลุ่มเยาวชน จำนวน 68 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประเด็นการสนทนากลุ่ม แบบพฤติกรรมก้าวร้าวซึ่งเป็น แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) การหาค่าเฉลี่ย ( ) และหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการศึกษาพบว่า 1. สาเหตุที่ทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวของเยาวชน เกิดจาก 1) อิทธิพลของการอบรมเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย 2) อิทธิพลของเพื่อนประเภทเลียนแบบเพื่อน 3)อิทธิพลของสื่อจากโทรศัพท์มือถือ ตามลำดับ 2. กระบวนการปรับพฤติกรรมก้าวร้าวของเยาวชน มีขั้นตอนประกอบด้วย 1) วางแผน/จัดทำโครงการ 2) เสนอขออนุมัติโครงการ / งบประมาณ 3) ดำเนินการตามโครงการ 4) ติดตามประเมินผล 5) ปรับปรุง 3. การประเมินความเหมาะสมด้าน กระบวนการปรับพฤติกรรมก้าวร้าวของเยาวชน พบว่า อยู่ในระดับเหมาะสมมาก ค่าเฉลี่ย ( = 4.20. S.D. = 0.12)

Citation Key70