การวางระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู

Primary tabs

Titleการวางระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู
Publication TypeReport
Year of Publication2544
Authorsคณะครุศาสตร์, สถาบันราชภัฏ
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Keywordsมาตรฐานการผลิตครู, ระบบการประกันคุณภาพ
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
15.Quality-assurance.pdf2.76 MB