การศึกษาความสามารถในการเขียนสื่อความสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค CIRC

Primary tabs

Titleการศึกษาความสามารถในการเขียนสื่อความสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค CIRC
Publication TypeThesis
Year of Publication2551
Authorsเลิศพันธ์, มั่นคง
Degreeครุศาสตมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityจังหวัดพิษณุโลก
Thesis Typeปริญญาโท
KeywordsCIRC, การเขียนสื่อความ, การเรียนรู้, การเรียนรู้โดยใช้เทคนิค CIRC, ความสามารถในการเขียนสื่อความ, นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, ภาษาไทย, ม.2, สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
Abstract

การวิจัยในครั้งนี้มีจุกมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสื่อความสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 2 ที่ได้รับการจัดเรียนรู้โดยใช้เทคนิค CIRC ก่อนและหลัง โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา ปีการศึกษา 2551 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 จำนวน 1 ห้องเรียน รวม 80 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนสื่อความ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติการทดสอบค่าที่( t –test dependent) ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการเขียนสื่อความ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค CIRC หลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.1

ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
tpg.pdf70.76 KB
abs.pdf104.14 KB
con 1.pdf86 KB
ch 1.pdf268.96 KB
ch 2.pdf1.23 MB
ch 3.pdf276.39 KB
ch 4.pdf61.15 KB
ch 5.pdf97.28 KB
bib.pdf227.12 KB
app.pdf1.69 MB