ศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการขยายพันธุ์กล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่องโดยการเพาะเลี้ยงเนื้่อเยื่อ

Primary tabs

Titleศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการขยายพันธุ์กล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่องโดยการเพาะเลี้ยงเนื้่อเยื่อ
Publication TypeReport
Year of Publication2538
Authorsนงคราญ, กาญจนประเสริฐ, ทัศนีย์, ศิริวรรณ
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Keywordsการขยายพันธุ์กล้วยน้ำว้า, การเพาะเลี้ยงเนื้่อเยื่อ, พันธุ์มะลิอ่อง
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
22.banana.pdf3.26 MB