คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาครูประจำการให้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาให้ได้รับประกาศนียบัตรทางการบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาครูประจำการให้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาให้ได้รับประกาศนียบัตรทางการบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeReport
Year of Publication2550
Authorsวิราพร, พงศ์อาจารย์, บุญรักษ์, ตัณฑ์เจริญรัตน์และคณะ
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Keywordsคณะกรรมการติดตามและประเมินผล, จังหวัดพิษณุโลก, ประกาศนียบัตรทางการบริหารการศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา, วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา, สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม, โครงการพัฒนาครูประจำการ
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
29.assess.pdf2.04 MB