การพัฒนาขีดความสามารถในการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านร่องกล้า อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleการพัฒนาขีดความสามารถในการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านร่องกล้า อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeReport
Year of Publication2554
Authorsชุลีรัตน์, จันทร์เชื้อ
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityจังหวัดพิษณุโลก
Keywordsการท่องเที่ยว, การพัฒนา, การวางแผน, ขีดความสามารถ, จังหวัดพิษณุโลก, ชุมชนบ้านร่องกล้า, อำเภอนครไทย
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/746
ไฟล์แนบ: